Zavrieť× Zavolajte nám 577 110 611

Všeobecné obchodné podmienky E-shopu spoločností GC skupiny pre montážne firmy

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1. Identifikácia Predávajúceho

1.1.1. Spoločnosťami GC skupiny pre účely týchto Všeobecných obchodných podmienok E-shopu spoločností GC skupiny pre montážne firmy (aj ako „VOP") a Predávajúcim sa rozumie táto obchodná spoločnosť:

GIENGER spol. s r.o., so sídlom Novozámocká 254, 949 01 Nitra – Dolné Krškany, Slovensko, IČO: 36773565, IČ DPH: SK2022372847, Okresný súd Nitra, Oddiel: Sro, Vložka č.: 19878/N

1.1.2. Predávajúcim v zmysle týchto VOP je vždy jedna zo spoločností GC skupiny, pričom táto je vždy uvedená v potvrdení objednávky; tento Predávajúci následne zabezpečuje predaj ponúkaného Tovaru, záručný a pozáručný servis a náhradné diely.

1.2. Pôsobnosť VOP

1.2.1 Tieto VOP upravujú vzájomné práva a povinnosti strán Kúpnej zmluvy uzatvorenej v elektronickej podobe prostredníctvom E-shopu pre montážne firmy.
1.2.2. Kupujúci berie na vedomie, že v rozsahu, v akom Kúpna zmluva neustanoví inak, sa na takto uzatvorenú Kúpnu zmluvu v celom rozsahu vzťahujú tieto VOP, pričom Kupujúci súhlasí s ich znením v celom rozsahu. Kupujúci uzatvorením Kúpnej zmluvy potvrdzuje, že sa s aktuálnym znením VOP vopred oboznámil, že VOP sú zrozumiteľné, že mu boli pred uzatvorením Kúpnej zmluvy poskytnuté v archivovateľnej podobe a nemá k ním žiadne výhrady. 
1.2.3. V prípade odchylných dojednaní Kúpnej zmluvy od ustanovení týchto VOP, má prednosť dojednanie podľa Kúpnej zmluvy, pričom ostatné ustanovenia VOP tým nie sú dotknuté. 
1.2.4. V prípade, že je s Kupujúcim uzatvorená rámcová zmluva o obchodnej spolupráci (napr. Dohoda o obchodných podmienkach, Rámcová dohoda o predaji tovaru, Rámcová kúpna zmluva a pod.), má táto vždy prednosť pred VOP s výnimkou špecifických ustanovení o VOP týkajúcich sa nákupu cez E-shop.

1.3. Definície a výklad pojmov

1.3.1. E-shop - internetový obchod prevádzkovaný Predávajúcim pod doménou https://eshop.gienger.sk/, zameraný na predaj Tovaru zo segmentu TZB a to podnikateľským subjektom za účelom jeho ďalšieho predaja.
1.3.2. Dodanie Tovaru – za dodanie Tovar sa rozumie odovzdaním Tovaru prvému dopravcovi na prepravu pre Kupujúceho na miesto určenia, prípadne osobné prevzatie Tovaru Kupujúcemu, pokiaľ je dohodnutá možnosť osobného prevzatia na prevádzke Predávajúceho.
1.3.3. Dôverné informácie – všetky údaje a informácie, ktoré sa strany v súvislosti s uzatvorením Kúpnej zmluvy dozvedia, resp. ktoré budú druhej zmluvnej strane v tejto súvislosti sprístupnené, vrátane obchodného tajomstva podľa § 17 a nasl. Obchodného zákonníka, pričom tieto údaje a informácie nebudú mať povahu bežne verejne dostupných údajov a informácií.
1.3.4. Kupujúci – fyzická alebo právnická osoba, ktorá s Predávajúcim uzatvára Kúpnu zmluvu prostredníctvom E-shopu, a ktorá je súčasne u Predávajúceho registrovaná ako zmluvný odberateľ (tzv. montážna firma); pre účely týchto VOP je Kupujúcim vždy len podnikateľ podľa § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka, ktorý pri uzatváraní a plnení Kúpnej zmluvy vystupuje v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.
1.3.5. Neskladový Tovar - Tovar označený v ponuke ako "NA DOTAZ", ktorý sa v čase uzatvorenia Kúpnej zmluvy fyzicky nenachádza na sklade Predávajúceho.
1.3.6. Objednávka - návrh na uzatvorenie Kúpnej zmluvy, ktorú Kupujúci zasiela Predávajúcemu prostredníctvom rozhrania E-shopu.
1.3.7. Významné porušenie zmluvy - je také porušenie zmluvných záväzkov vyplývajúce z uzatvorenej Kúpnej zmluvy, ak strana, ktorá porušila Kúpnu zmluvu, už v čase jej uzatvorenia vedela alebo musela vedieť, že by druhá strana Kúpnu zmluvu neuzatvorila, pokiaľ by toto porušenie v čase jej uzatvorenia predvídali.
1.3.8. Predávajúci – obchodná spoločnost GC skupiny uvedená v bode 1.1.1. VOP. Predávajúci realizuje predaj Tovaru výlučne za účelom jeho ďalšieho predaj ďalším odberateľom (veľkosklad).
1.3.9. Prechod nebezpečenstva škody na Tovare - je taký prechod zodpovednosti za škodu na Tovare ako je strata, zničenie, poškodenie alebo degradáciu veci (Tovaru), a to bez ohľadu na to, z akých dôvodov ku škode na Tovare prišlo v zmysle § 455 a nasl. Obchodného zákonníka.
1.3.10. Reklamácia - nárok z titulu zodpovednosti za vady Tovaru alebo z titulu záruky za kvalitu Tovaru, pokiaľ nie je v týchto VOP uvedené inak. Reklamácia sa spravuje reklamačným poriadkom Predávajúceho, ktorý je dostupný na adrese https://www.gienger.sk/subory-na-stiahnutie/ (ďalej aj ako „Reklamačný poriadok").
1.3.11. Skladový Tovar - Tovar označený v ponuke ako "SKLADOM", ktorý je v čase uzatvorenia Kúpnej zmluvy fyzicky umiestnený v sklade Predávajúceho.
1.3.12. VOP - tieto Všeobecné obchodné podmienky E-shopu GC skupiny pre montážne firmy dostupné na adrese: https://eshop.gienger.sk/obchodni-podminky/.
1.3.13. Tovar - hnuteľné veci ponúkané prostredníctvom E-shopu, ktoré sú predmetom Kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi Predávajúcim a Kupujúcim.

2. REGISTRÁCIA KUPUJÚCEHO

2.1. Aby Kupujúci mal prístup na stránky E-shopu, je povinný sa registrovať u Predávajúceho ako jeho zmluvný odberateľ Tovaru (tzv. montážna firma). 
2.2. Registrácia sa môže uskutočniť prostredníctvom komunikácie na diaľku v ktorejkoľvek z prevádzok Predávajúceho alebo prostredníctvom obchodného zástupcu Predávajúceho. V rámci registrácie je Predávajúci oprávnený požadovať od žiadateľa, aby poskytol informácie a predložil dokumenty najmä k overeniu jeho platobnej morálky a povesti. 
2.3. Na schválenie registrácie zo strany Predávajúceho nie je právny nárok; Predávajúci nie je povinný schváliť registráciu každému, kto požiada Predávajúceho o registráciu, pričom Predávajúci je oprávnený odmietnuť registráciu žiadateľa a to najmä po vyhodnotení bonity príslušného žiadateľa na základe interných kritérií Predávajúceho. O odmietnutí registrácie žiadateľa informuje Predávajúci prostredníctvom e-mailu. Na základe schválenej registrácie Kupujúceho, zašle Predávajúci Kupujúcemu na jeho e-mailovú adresu prihlasovacie údaje na prístup na stránky E-shopu. Na základe zadania týchto prihlasovacích údajov na stránke https://eshop.gienger.sk je Kupujúci oprávnený vstúpiť na stránky E-shope a uzatvárať s Predávajúci prostredníctvom E-shopu Kúpnej zmluvy podľa týchto VOP (bez prihlásenia nie je možné služby E-shopu používať). Kupujúci berie na vedomie, že prihlasovacie údaje sú dôverné informácie, o ktorých je Kupujúci povinný zachovávať mlčanlivosť podľa článku 6. VOP a zároveň je povinný ich chrániť, tieto nezverejňovať a nesprístupňovať tretím osobám; Predávajúci nezodpovedá Kupujúcemu za akúkoľvek prípadnú škodu, ktorá mu vznikne v súvislosti so stratou alebo zneužitím prihlasovacích údajov, pokiaľ túto skutočnosť bezodkladne neoznámi Predávajúcemu. Každá osoba, ktorej Kupujúci umožní prístup na E-shopu prostredníctvom jeho prístupových údajov, sa pre účely týchto VOP a uzatvárania Kúpnej zmluvy považuje za osobu oprávnenú konať v mene Kupujúceho vo veci objednávania Tovaru cez E-shop v čase vykonania Objednávky a to bez ohľadu, či sa jedná o štatutárny orgán, splnomocnenú osobu alebo zamestnanca Kupujúceho alebo tretiu osobu a bez ohľadu na spôsob konania v mene Kupujúceho. Kupujúceho zaväzujú akékoľvek a všetky úkony vykonané v rámci E-shopu prostredníctvom prístupových údajov Kupujúceho, ktoré sa považujú za úkony Kupujúceho podľa týchto VOP, z ktorých je Kupujúci viazaný tak, ako by ich vykonal sám vo svojom mene, a to bez ohľadu na skutočnosť, či Kupujúci mal vedomosť o vykonaní úkonu alebo nie. 
2.4. Registráciou a prvým prihlásením do E-shopu Kupujúci pristupuje k týmto VOP v znení účinnom v okamihu tohto prihlásenia. V prípade zmeny VOP Kupujúci pristupuje k zmeneným VOP prihlásením do E-shopu, resp. potvrdením/odoslaním Objednávky podľa bodu 3.2.2 VOP. Kupujúci pristupuje vždy k aktuálnym VOP vo vzťahu ku každej jednej Kúpnej zmluve a to každým potvrdením/odoslaním Objednávky podľa týchto VOP. Uskutočnenie zmien VOP zo strany Predávajúceho sa riadi bodom 7.6 VOP. Uvedené primerane platí aj Reklamačný poriadok s tým, že Objednávkou Tovaru Kupujúci zároveň potvrdzuje, že sa s Reklamačným poriadkom oboznámil a súhlasí s v ňom uvedenými podmienkami.
2.5. Kupujúci berie na vedomie a výslovne súhlasí s tým, že Predávajúci môže kedykoľvek zrušiť alebo obmedziť prístup Kupujúceho na E-shop, najmä kvôli opakovaným omeškaniam Kupujúceho s úhradou kúpnej ceny alebo nepoužívaním používateľského účtu. Prístup Kupujúceho na E-shop môže byť zrušený Predávajúcim aj na základe žiadosti Kupujúceho doručenej Predávajúcemu.

3. PONUKA TOVARU, OBJEDNÁVKA, UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY

3.1. Ponuka Tovaru

3.1.1. Všetok Tovar, ktorý Predávajúci ponúka, je uverejnený na internetových stránkach E-shopu v jednotlivých kategóriách a podkategóriách podľa druhu Tovaru. Uverejnenie Tovaru na týchto stránkach je výzvou k podaniu Objednávky (návrhu na uzatvorenie Kúpnej zmluvy), nie je určené určitým adresátom a nie je záväznou ponukou na uzatvorenie Kúpnej zmluvy. Uverejnením Tovaru na internetových stránkach E-shopu Predávajúci nezaručuje jeho dostupnosť.
3.1.2. Ponuka Tovaru obsahuje najmä nasledovné informácie:
- označenie Tovaru a popis jeho hlavných vlastností,
- skladová dostupnosť Tovaru,
- cena Tovaru,
- možné spôsoby dodania Tovaru.
3.1.3. Dostupnosť Neskladového Tovaru oznamuje Predávajúci Kupujúcemu až na základe Objednávky (návrhu na uzatvorenie Kúpnej zmluvy). Kupujúci má právo vziať svoju Objednávku späť, pokiaľ mu Predávajúci oznámi, že Tovar nie je dostupný alebo je k dispozícii v neskoršom termíne ako je uvedené v Objednávke.

3.2. Objednávka Tovaru

3.2.1. Kupujúci, ktorý má záujem Tovar kúpiť, tento Tovar vloží do virtuálneho nákupného košíka E-shopu a to kliknutím pri zvolenom Tovare na odkaz „vložiť do košíka“ alebo „kúpiť“. Potom môže pokračovať v nákupe ďalšieho Tovaru. Všetok Tovar, ktoré vložil do nákupného košíka, si môžu Kupujúci skontrolovať kliknutím na ikonu nákupného košíka v hornej časti stránky E-shopu v internetovom prehliadači. Tu si môže Kupujúci prehliadku všetkých položky nákupu, skontrolovať ich ceny bez DPH i vrátane DPH, a množstvo Tovaru. Kupujúci má právo v tejto fáze nákupu odstrániť položky z nákupného košíka, prípadne zmeniť ich množstvo.
3.2.2. Po vykonanej kontrole nákupu Kupujúci zvolí spôsob dodania tovaru a odošle Objednávku kliknutím na pole/objekt "Objednať (Dokončiť objednávku)". Ak došlo od doby registrácie Kupujúceho k zmene VOP, vysloví Kupujúci pred odoslaním Objednávky svoj bezvýhradný súhlasu s aktuálnym znením VOP označením "zaškrtávacieho políčka".
3.2.1. Všetky Objednávky urobené Kupujúcim sú považované za návrh na uzatvorenie Kúpnej zmluvy v zmysle § 43a a nasl. Občianskeho zákonníka a sú pre Kupujúceho právne záväzné. 
3.2.3. Kupujúci objednaním Tovaru zároveň prehlasuje, že je oboznámený s jeho vlastnosťami a akosťou, možnosťami a spôsobom použitia a za jeho výber a vhodnosť jeho použitia zodpovedá Kupujúci. Záväzkom Predávajúceho nie je inštalácia Tovaru.

3.3. Potvrdenie objednávky a uzatvorenie kúpnej zmluvy

3.3.1. Predávajúci Objednávku uskutočnenú Kupujúcim po kontrole dostupnosti Tovaru potvrdí prostredníctvom e-mailovej správy, a to najneskôr v lehote do 3 (troch) pracovných dní od doručenia Objednávky Kupujúcemu, pričom túto lehotu obe zmluvné strany považujú za bezodkladné prijatie návrhu na uzatvorenie Kúpnej zmluvy. Nečinnosť Predávajúceho nezakladá domnienku jeho súhlasu s návrhom. Pokiaľ Predávajúci Objednávku Kupujúceho v uvedenej lehote nepotvrdí, má sa za to, že Objednávku neprijíma. 
3.3.2. Potvrdenie Objednávky Predávajúcim je akceptáciou návrhu Kupujúceho na uzatvorenie Kúpnej zmluvy a Kúpna zmluva je uzatvorená okamihom doručenia potvrdenia Objednávky Kupujúcemu a stane sa pre zmluvné strany právne záväzné.
3.3.3. Pokiaľ sa potvrdenie Objednávky vrátil na e-mailovú adresu Predávajúceho ako nedoručiteľné, je takéto prijatie Objednávky právne neúčinné a Kúpna zmluva nie je platne uzatvorená. Predávajúci nezodpovedá za akékoľvek chybne vyplnené kontaktné údaje, v dôsledku ktorých nemôže byť potvrdenie Objednávky doručené Kupujúcemu, ani za akúkoľvek inú nemožnosť doručenia potvrdenia Objednávky Kupujúcemu.

3.4. Obsah Kúpnej zmluvy, vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán

3.4.1. Predávajúci je povinný dodať Tovar Kupujúcemu a previesť na neho vlastníctvo k Tovaru. Kupujúci je povinný Tovar prevziať a zaplatiť zaň Predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu riadne a včas, vo výške a termíne podľa Kúpnej zmluvy.
3.4.2. Pre prípad pochybností platí, že cena Tovaru je daná aktuálnym cenníkom Predávajúceho a Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek upraviť cenu Tovaru.
3.4.3. Kupujúci je povinný uhradiť Predávajúcemu kúpnu cenu jedným z nižšie uvedených spôsobov, ktorý je Predávajúci oprávnený určiť na základe vyhodnotenia informácie najmä o platobnej morálke a povesti Kupujúceho, a to:
- platba prevodom z účtu na základe daňového dokladu (faktúry) - Kupujúci obdrží daňový doklad (faktúru) od Predávajúceho súčasne s Tovarom, pričom Kupujúci kúpnu cenu uhradí bezhotovostne poukázaním na účet Predávajúceho a pod variabilným symbolom uvedeným na daňovom doklade (faktúre);
- platba v hotovosti - zaplatenie kúpnej ceny pri osobnom prevzatí Tovaru na základe daňového dokladu (faktúry).
3.4.4. Kupujúci je povinný zaplatiť kúpnu cenu na základe Predávajúcim vystavenej faktúry s náležitosťami daňového dokladu. Lehota splatnosti faktúry sa spravuje dátumom uvedeným na príslušnej faktúre. Peňažný záväzok platený prostredníctvom peňažného ústavu je splnený okamihom pripísania príslušnej čiastky na účet Predávajúceho. Predávajúci je oprávnený vyúčtovať kúpnu cenu, príp. akýkoľvek iný nárok Predávajúceho voči Kupujúcemu, vzniknutý na základe Kúpnej zmluvy a/alebo v súvislosti s ňou elektronickou faktúrou alebo faktúrou v papierovej forme, a to podľa voľby Predávajúceho. 
3.4.5. V prípade, ak faktúra bude vystavená v rozpore s VOP alebo nebude obsahovať všetky zákonom stanovené náležitosti, je Kupujúci oprávnený v lehote piatich (5) kalendárnych dní od doručenia takejto faktúry, túto faktúru vrátiť Predávajúcemu s písomným upovedomením o dôvodoch jej vrátenia vrátane špecifikácie vytknutých vád faktúry; na základe dôvodného vrátenia faktúry Predávajúci dotknutú faktúru opraví a odošle Kupujúcemu; pokiaľ nie je dohodnuté inak, lehota splatnosti dôvodne vrátenej faktúry sa predlžuje o dobu, ktorá uplynie od doručenia vadnej faktúry s riadnym upovedomením Kupujúceho o dôvodoch jej vrátenia Predávajúcemu do odoslania opravenej faktúry Kupujúcemu. V opačnom prípade sa má za to, že Kupujúci faktúru nenamieta a túto uznáva, čo do dôvodu, splatnosti aj výšky a potvrdzuje jej dôvodnosť a prevzatie Tovaru.
3.4.6. Kupujúci pristúpením k týmto VOP zároveň potvrdzuje, že súhlasí s elektronickým zasielaním faktúr Predávajúcim a súčasne potvrdzuje, že súhlasí s podmienkami zasielania faktúr podľa týchto VOP; na základe uvedeného platí, že takto zaslaná elektronická faktúra je plnohodnotnou náhradou faktúry v papierovej forme. Predávajúci je oprávnený podľa svojho uváženia zasielať Kupujúcemu faktúry v papierovej forme. Pre prípad elektronickej fakturácie sa Predávajúci zaväzuje elektronicky zasielať Kupujúcemu oznámenia súvisiace s elektronickou fakturáciou a faktúry vo formáte pdf (Portable Document Format) na e-mailovú adresu Kupujúceho, ktorú uviedol pri registrácií alebo písomne oznámil dodatočne. Faktúra zaslaná elektronicky sa považuje za doručenú dňom jej odoslania zo strany Predávajúceho.

4. DODANIE TOVARU

4.1. Lehote na Dodanie Tovaru

4.1.1. Predávajúci je povinný dodať Skladový Tovar Kupujúcemu najneskôr do 7 dní od uzatvorenia Kúpnej zmluvy, ak nebol dohodnutý iný termín dodania.
4.1.2. Tovar, ktorý nebol označený ako Skladový Tovar, je dodávaný v lehote stanovenej Predávajúcim v potvrdení Objednávky. Dodacie lehoty Neskladového Tovaru sú dohodnuté individuálne podľa dodacích termínov dodávateľa.
4.1.3. V prípade osobného odberu Skladovaného Tovaru Predávajúci oznámi Kupujúcemu v potvrdení Objednávky, kedy bude Skladový Tovar pripravený na prevádzke Predávajúceho k osobnému odberu a lehotu k jeho prevzatiu. Nevyzdvihnutie Skladovaného Tovaru v tejto lehote je bez predchádzajúceho upozornenia Predávajúceho považované za odstúpenie od Kúpnej zmluvy Kupujúcim.

4.2. Spôsob Dodania Tovaru

4.2.1. Spôsob Dodania Tovaru zvolí Kupujúci v Objednávke. V prípade voľby Dodania Tovaru na ktorékoľvek miesto určené Kupujúcim v rámci Slovenskej republiky je Tovar Kupujúcim dodaný, ak je Predávajúcim odovzdaný prvému dopravcovi na prepravu pre Kupujúceho na miesto určenia. V prípade voľby prevzatie Tovaru na prevádzke Predávajúceho je Tovar dodaný Kupujúcemu jeho osobným prevzatím.
4.2.2. Pre celú Slovenskú republiku je doprava zabezpečovaná Predávajúcim alebo jeho zmluvným dopravcom, pričom výber zmluvného dopravcu závisí od objemu zásielky a jeho výber vykonáva Predávajúci. Pokiaľ nie je v Kúpnej zmluve dohodnuté inak, Predávajúci dopravu Kupujúcemu neúčtuje. Vykládka Tovaru nie je zahrnutá v kúpnej cene a pokiaľ nie je uvedené inak, ani v cene dopravy. Vykládku a prevzatie Tovaru si je povinný zabezpečiť na svoje náklady Kupujúci s tým, že ak si to charakter Tovaru vyžaduje, musí si k tomu zabezpečiť aj potrebnú techniku a personál.
4.2.3. Predávajúci je oprávnený plniť svoj záväzok dodať Tovar aj čiastkovým plnením, a Kupujúci je povinný prevziať aj časť objednaného Tovaru.
4.2.4. Kupujúci je povinný potvrdiť doručenie/prevzatie Tovaru podpisom na dodacom liste alebo na prepravnom liste dopravcu, čím zároveň potvrdzuje, že si daný Tovar objednal, že je oboznámený s jeho vlastnosťami a spôsobom použitia a údržby a že tento mu bol odovzdaný bez akýchkoľvek vád. Pokiaľ nebude vopred dohodnuté inak, Tovar je v mene a na účet Kupujúceho oprávnená prevziať aj ktorákoľvek osoba, ktorú Kupujúci jej prevzatím poverí (napr. zamestnanec, spolupracovník a pod.), resp. ktorá sa bude v čase Dodania Tovaru nachádzať na určenom mieste, na ktoré má byť Tovar dodaný a ktorá prehlási, že je oprávnená Tovar za Kupujúceho prevziať.

4.3. Prechod vlastníckeho práva a nebezpečenstva škody na Tovare

4.3.1. Vlastnícke právo k Tovaru predchádza na Kupujúcemu prevzatím tohto Tovaru od Predávajúceho alebo od dopravcu podľa zvoleného spôsobu Dodania Tovaru. 
4.3.2. Nebezpečenstvo škody na Tovare prechádza na Kupujúceho v okamihu odovzdania Tovaru prvému dopravcovi na prepravu pre Kupujúceho na miesto určenia. V prípade osobného odberu prechádza toto nebezpečenstvo škody na Tovare na Kupujúceho okamihom prevzatie Tovaru Kupujúcim na prevádzke Predávajúceho.

4.4. Obhliadka Tovaru Kupujúcim

4.4.1. Kupujúci je povinný prehliadnuť Tovar bez zbytočného odkladu po jeho prevzatí za účelom včasného zistenia vád, ktoré Tovar vykazuje už pri jeho prevzatí. Ak na základe riadnej a včasnej obhliadky Kupujúci zistí, že Tovar má vady, je Kupujúci povinný bezodkladne oznámiť tieto vady Predávajúcemu bezodkladne oznámiť.
4.4.2. S prihliadnutím na podnikateľskú povahu Kupujúceho, sa pre vady zistiteľné pri prevzatí veci, vrátane vád množstva Tovaru a vád druhu Tovaru, za primeranú lehotu k oznámeniu vád považuje lehota 3 dní od prevzatia Tovaru. Kupujúci berie na vedomie, že v prípade nedodržania tejto lehoty mu nebude právo z vád priznané a to ani v prípadnom súdnom konaní v zmysle Občianskeho alebo Obchodného zákonníka. V prípade vád, ktoré nebolo možné zistiť pri prevzatí Tovar ani napriek primeranej odbornej starostlivosti, je Kupujúci povinný vady Predávajúcemu oznámiť najneskôr do 3 dní od okamžiku, kedy sa o nich preukázateľne dozvie, najneskôr však do 2 rokov od prevzatia Tovaru.
4.4.3. Za vadu se nepovažuje vlastnosť alebo nedostatok Tovaru, ktoré musel Predávajúci pri vynaložení obvyklej starostlivosti rozpoznať už pri uzatvorení Kúpnej zmluvy, iba ak Predávajúci takúto vlastnosť alebo vadu zamlčal alebo Kupujúceho uistil, že Tovar je bez takýchto vád.

5. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY TOVARU, REKLAMÁCIA

5.1. Zodpovednosť Predávajúceho

5.1.1. Predávajúci zodpovedá za to, že Tovar má dohodnutú, prípadne právnymi predpismi stanovenú akosť, množstvo a prevedenie, že je použiteľný na účel stanovený v Kúpnej zmluve, prípadne pre na účel pre daný Tovar obvyklý, a to v dobe prechodu nebezpečenstva škody na Tovare na Kupujúceho (bod 4.3 VOP), okrem prípadov, keď sa Predávajúci zaviazal poskytnúť Kupujúcemu záruku za kvalitu Tovaru v zmysle bodu 5.2. VOP. Predávajúci zodpovedá za vady materiálu, funkčné vady alebo vady vzniklé pri výrobe Tovaru, a to iba za nižšie uvedených podmienok.

5.2. Záruka za akosť Tovar a záručná doba

5.2.1. Predávajúci môže v Kúpnej zmluve alebo v samostatnom záručnom liste poskytnú Kupujúcemu záruku za akosť Tovaru, na základe ktorej sa zaväzuje, že Tovar bude po dobu trvania záručných doby spôsobilý na používanie na obvyklý účel alebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Ak nie je záruka výslovne poskytnutá, potom platí, že Predávajúci záruka za akosť Tovaru neposkytuje, ale zodpovedá iba za vady Tovaru v okamihu prechodu nebezpečenstva škody na Tovaru na Kupujúceho.
5.2.2. Dĺžka záručnej doby je špecifikovaná v Kúpnej zmluve alebo v záručnom liste výrobcu. Záručná doba začína plynúť od dňa Dodania Tovaru. Pri Dodaní Tovaru prostredníctvom dopravcu začína záručná doba plynúť odo dňa prevzatia Tovaru Kupujúcim. Práva zo zodpovednosti za vady Tovar, na ktoré sa vzťahuje záruka za akosť, zaniknú, pokiaľ nebudú uplatnené v záručnej dobe.
5.2.3. Pokiaľ v dôsledku uplatnenia nároku z vadného plnenia alebo zo záruky za akosť, dôjde k výmene Tovaru, začne vo vzťahu k takto vymenenému novému Tovaru plynúť nová záručná doba, avšak len za predpokladu, ak Predávajúci prevezme záväzok poskytnúť záruku za akosť aj vo vzťahu k takto vymenenému novému Tovaru a to len po dobu po ktorú je Predávajúci poskytne. V opačnom prípade novú záručná doba plynúť nezačne.

5.3. Reklamácia

5.3.1. Pre uplatnenie reklamácie (nárokov z vád Tovaru, resp. zo záruky za akosť), rozsah zodpovednosti Predávajúceho a nároky Kupujúceho s tým súvisiace, miesto a spôsobom uplatenia a vybavenia reklamácie a ostatné práva a povinnosti súvisiace z vád Tovaru a zodpovednosti Predávajúce, platí Reklamačný poriadok Predávajúceho uverejnený na adrese: https://www.gienger.sk/subory-na-stiahnutie/. Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek upraviť Reklamačný poriadok.
5.3.2. Zároveň platí, že ak Kupujúci v lehote troch (3) pracovných dní od Dodania Tovaru, písomne neoznámi Predávajúcemu vady Tovaru v súlade s Reklamačným poriadkom, márnym uplynutím uplynutím tejto lehoty sa má za to a Kupujúci potvrdzuje, že Predávajúci dodal Kupujúcemu Tovar bez vád. Bez ohľadu na uvedené, Kupujúci nemá právo namietať nesprávny druh, typ, ani množstvo dodaného Tovaru v prípade, ak sú druh, typ a množstvo dodaného Tovaru je zhodné s druhom, typom a množstvom Tovaru označeného v Objednávke.

 

6. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV, POVINNOSŤ MLČANLIVOSTI

6.1. Spracúvaní osobných údajov

6.1.1. Kupujúci berie na vedomie, že na webových stránkach www.gcskupina.cz v záložke "Soubory ke stažení" je verejne dostupný dokument Predávajúceho „Informácie o spracúvaní osobných údajov a kamerovom systéme“ (ďalej tiež len „Dokument“). Prostredníctvom Dokumentu Predávajúci poskytuje podrobnejšie informácie o svojom kamerovom systéme a ďalej v súlade s nariadením (EU) č. 2016/679, o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (GDPR), poskytuje podrobnejšie informácie o spracúvaní osobných údajov a o právach dotknutej osoby s tým spojených.

6.1.2. V prípade, že Kupujúci vloží do prostredia E-shopu informácie týkajúce sa jeho zákazníkov (ďalej len „zákazník“) a tieto informácie predstavujú tzv. osobné údaje podľa platnej právnej úpravy (napr. GDPR), je povinný postupovať v súlade s touto úpravou, kedy Kupujúci je prevádzkovateľom osobných údajov zákazníkov a Predávajúci je sprostredkovateľom osobných údajov zákazníkov. Kupujúci vkladá osobné údaje o zákazníkoch (tzn. najmä meno a priezvisko, e-mail) len v rozsahu nevyhnutne nutnom pre účely zaslania ponuky/ponúk Tovarov zákazníkovi a len na dobu nevyhnutne nutnú ku splneniu uvedeného účelu alebo po dobu platnosti registrácie Kupujúceho v E-shope. Predávajúci bude spracúvať osobné údaje zákazníkov iba podľa pokynov Kupujúceho. Predávajúci spracúva osobné údaje automaticky, a to prostredníctvom svojich zamestnancov či odborných tretích osôb (napr. poskytovateľ IT systému). Predávajúci nebude poskytovať osobné údaje do tretích krajín ani medzinárodným organizáciám.

6.2. Zasielanie obchodných oznámení

6.2.1. Predávajúci je oprávnený zasielať vo forme e-mailu reklamné a propagačné materiály, resp. obchodné ponuky a oznámenia obsahujúce najmä informácie o novinkách v ponuke Tovar na E-shope, ale takisto o iných službách Predávajúceho alebo službách alebo produktoch tretích osôb a to na e-mailovú adresu Kupujúceho, ktorý s týmto vyjadruje súhlas registráciou podľa čl. 2 VOP.
6.2.2. Zasielanie obchodných oznámení je Kupujúci oprávnený kedykoľvek odmietnuť, a to bezplatne a bez akýchkoľvek sankcií, zaslaním e-mailu Predávajúcemu.

6.3. Povinnosť zachovávať mlčanlivosť

6.3.1. Predávajúci a Kupujúci sú povinní zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách (napr. Registračné údaje, cenové údaje), a to aj po splnení všetkých práv a povinnosti z Kúpnej zmluvy. Za dôverné informácie sa pre účely týchto VOP považujú najmä všetky informácie, ktoré nie sú verejne dostupné, ktoré zmluvná strana, ktorej sa týkajú, zodpovedajúcim spôsobom chráni, a ich zverejnenie alebo vyzradenie môže mať reálny alebo potenciálny negatívny dopadov na niektorú zmluvnú stranu, alebo ktoré zmluvná strana sa výslovne za dôverné (alebo podobné) označí. Pre vylúčenie pochybností sa dojednáva, že dôvernými informáciami sú informácie o cenách Tovar na stránkach E-shope.
6.3.2. Predávajúci a Kupujúci sa vzájomne zaväzujú neposkytnúť, neuverejniť a žiadnym spôsobom nesprístupniť tretím osobám tieto dôverné informácie.
6.3.3. Predávajúci a Kupujúci zhodne vyhlasujú, že povinnosť mlčanlivosťou podľa tohto článku sa vzťahuje aj na obchodné tajomstva druhej zmluvnej strany, pokiaľ boli ako zmluvné strany vzájomne upozornené na skutočnosť, že konkrétne informácie sú predmetom obchodného tajomstva, alebo pokiaľ táto charakteristika vyplýva z ich povahy.

7. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

7.1. Kupujúci berie na vedomie a výslovne súhlasí s tým, že v prípade, ak nezaplatí riadne a včas kúpnu cenu, resp. jej akúkoľvek časť, prípadne neuhradí riadne a včas inú pohľadávku Predávajúceho vzniknutú na základe Kúpnej zmluvy a/alebo v súvislosti s ňou, je Predávajúci oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy a/alebo od ďalších Kúpnych zmlúv a obmedziť alebo vôbec nedodať Kupujúcemu ďalší Tovar, resp. jednostranne zmeniť, či určiť podmienky Kúpnej zmluvy a to najmä pokiaľ ide o množstvo ďalšieho Tovaru, jeho cenu a lehotu splatnosti kúpnej ceny, resp. iné podmienky predaja ďalšieho Tovaru. Predávajúci je v zmysle uvedeného oprávnený obdobne postupovať a zároveň sa domáhať zaplatenia aj všetkých splatných ale aj ešte nesplatných nárokov voči Kupujúcemu, ak nastane niektorá z týchto skutočnosti: i.) v prípade omeškania Kupujúceho s úhradou akejkoľvek pohľadávky Predávajúceho voči Kupujúcemu o viac ako 30dní alebo ii.) ak na majetok Kupujúceho bude začaté konkurzné konanie alebo podaný návrh na reštrukturalizáciu, alebo bude voči nemu začaté exekučné konanie alebo iné podanie, ktoré má smerovať k oddlženiu alebo bude podané obdobné podanie alebo začaté obdobné konanie (vrátane daňovej exekúcie, alebo výkonu záložného práva a pod.); alebo, alebo iii.) vzhľadom na všetky okolnosti bude možné dôvodne predpokladať, že Kupujúci je v úpadku alebo v kríze, prípadne, že mu úpadok hrozí alebo je ohrozené riadne a včasné splnenie alebo zabezpečenie alebo vymoženie akejkoľvek pohľadávky Predávajúceho voči Kupujúcemu a to aj čo i len v čiastočnom rozsahu, pričom uvedené možno dôvodne predpokladať najmä, nie však výlučne, ak Kupujúci bude nakladať so svojim majetkom spôsobom, ktorým by mohol ukrátiť uspokojenie alebo ohroziť uspokojenie nárokov Kupujúceho a to aj pokiaľ takto bude s týmto majetkom nakladané treťou osobou.
7.2. Kupujúci pristúpením k týmto VOP vo vzťahu ku každej jednej Kúpnej zmluve a to potvrdením/odoslaním danej Objednávky podľa týchto VOP, vždy prehlasuje: - že v súčasnosti voči nemu, resp. na jeho majetok, neprebieha konkurzné, reštrukturalizačné, exekučné (výkon rozhodnutia alebo daňová exekúcia), ani iné konanie, ktoré má smerovať k oddlženiu a ani žiadne obdobné konanie a ani nebol podaný návrh na začatie takého konania a na jeho majetok si neuplatňuje žiaden subjekt také nároky, v dôsledku ktorých by stratil vlastnícke alebo dispozičné právo k nemu, resp. v dôsledku ktorých by toto právo bolo podstatné obmedzené (napr. reštitúcie, výkon záložného práva a pod.) a ani nikoho nepoveril a ani sa nezačal vypracovávať reštrukturalizačný plán a zároveň prehlasuje, že mu nehrozí úpadok a nie sú mu známe žiadne okolnosti, ktoré by mohli ohroziť riadne splnenie záväzkov voči Predávajúcemu a že disponuje dostatkom finančných prostriedkov na splnenie záväzkov voči Predávajúcemu a tieto sú kryté jeho majetkom a toto krytie sa zaväzuje aj zachovať. O akýkoľvek zmenách v tomto prehlásení a o všetkých skutočnostiach, ktoré by mohli ovplyvniť splnenie záväzkov voči Predávajúcemu je Kupujúci povinný Predávajúceho informovať bezodkladne. Nepravdivosť ktorejkoľvek skutočnosti uvedenej v tomto prehlásení, hoci aj čiastočná alebo hoci aj nastane v budúcnosti, zakladá právo Predávajúceho na postup podľa bodu 7.1. tohto článku VOP. 
7.3. Všetky oznámenia, či iné právne úkony urobené v súvislosti s Kúpnou zmluvou, pokiaľ nie je v texte týchto VOP výslovne uvedené inak, musia byť uskutočnené písomne a doručené druhej Zmluvnej strane osobne alebo poštou; pokiaľ je to v texte týchto VOP uvedené, môžu byť uskutočnené tiež prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky. Akékoľvek písomnosti doručované druhej strane sa považujú za doručené piaty (5) deň po ich preukázateľnom odoslaní doporučenou zásielkou na adresu sídla, resp. miesta podnikania druhej strany uvedenú v obchodnom alebo inom príslušnom registri, pokiaľ doručenie nie je preukázané inak ku skoršiemu dňu. Písomnosť sa považuje za doručenú aj v prípade, že adresát odmietne písomnosť prevziať, a to dňom odmietnutia prevzatia písomnosti.
7.4 Kupujúci a Predávajúci sa dohodli, že všetky skutočnosti uvedené v daňovom doklade (faktúre) ako aj dodacom liste alebo obdobnom dokumente o Dodaní Tovaru sa považujú za správne pokiaľ ich dotknutá strana písomne nerozporuje najneskôr do 3 dní odo dňa Dodania Tovaru, resp. doručenia daňového dokladu.
7.5. V prípade zmeny akýchkoľvek identifikačných údajov, resp. iných údajov potrebných na účely vykonania úkonov na základe Kúpnej zmluvy v zmysle týchto VOP, je dotknutá strana povinná oznámiť túto skutočnosť bezodkladne druhej strane. 
7.6. Zmluvné strany sa dohodli, že Predávajúci nezodpovedá Kupujúcemu za obmedzenie možnosti Kupujúceho prihlásiť sa do E-shopu, používať E-shop a/alebo riadne vykonať a dokončiť Objednávku z dôvodu prípadnej technickej údržby, technickej poruchy a/alebo funkcionality E-shopu.
7.7. Predávajúci môže kedykoľvek zrušiť E-shop a všetky ponuky Tovaru aj bez udania dôvodu. Uvedené nemá vplyv na už uzatvorené Kúpne zmluvy.
7.8. Predávajúci predáva Tovar prostredníctvom E-shopu, ako aj iné spôsoby predaja Tovaru na základe živnostenského oprávnenia, a jeho činnosť nepodlieha iným povoleniam podľa osobitných predpisov.
7.9. Kupujúci nie je oprávnený žiadne práva z Kúpnej zmluvy postúpiť na tretiu osobu bez predchádzajúceho písomného súhlasu Predávajúceho.
7.10. Kupujúci nie je oprávnený jednostranne započítať žiadne pohľadávky voči Predávajúcemu vyplývajúce z Kúpnej zmluvy bez predchádzajúceho písomného súhlasu Predávajúceho.
7.11. Predávajúci je oprávnený jednostranne započítať akékoľvek svoje nesplatné a/alebo splatné peňažné pohľadávky, ktoré má voči Kupujúcemu z Kúpnej zmluvy voči nesplatným a/alebo splatným peňažným pohľadávkam Kupujúceho voči Predávajúcemu (vrátane prípadnej pohľadávky Kupujúceho na uhradenie, resp. vrátenie zaplatenej zálohy na kúpnu cenu za Tovar).
7.12. Tieto VOP sú súčasťou Kúpnej zmluvy a nároky Predávajúceho vyplývajúce z Kúpnej zmluvy a týchto VOP zostávajú v platnosti a zachované aj v prípade odstúpenia od Kúpnej zmluvy. 
7.13. Kupujúci pristúpením k týmto VOP vo vzťahu ku každej jednej Kúpnej zmluve a to potvrdením/odoslaním danej Objednávky podľa týchto VOP, vždy prehlasuje, že sa s obsahom týchto VOP riadne a podrobne oboznámil pred odoslaním Objednávky, ich obsahu porozumel, nemá voči nim žiadne výhrady, ani námietky, nežiada ich zmenu, ani doplnenie a že ich v celom rozsahu bez omylu, bez akéhokoľvek psychického alebo fyzického nátlaku, nie v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok, akceptuje. Tieto VOP sú záväzné pre Kupujúcich, ktorých Objednávka Tovaru je určená pre Predávajúceho. 
7.14. Ustanovenia tohto týchto VOP, resp. Kúpnej zmluvy, majú prednosť pred všetkými dispozitívnymi ustanoveniami aplikovateľných právnych predpisov. Pokiaľ platná právna úprava pripúšťa, aby si účastníci upravili svoje vzájomné vzťahy odlišne od zákonnej, príp. podzákonnej úpravy, účastníci sa dohodli, že ustanovenia týchto VOP, resp. Kúpnej zmluvy, je potrebné vykladať ako výslovný prejav vôle účastníkov upraviť svoje vzájomné vzťahy spôsobom uvedeným v týchto VOP, resp. Kúpnej zmluve. 
7.15. Neplatnosť alebo zrušenie platnosti akejkoľvek časti týchto VOP alebo Kúpnej zmluvy nespôsobuje neplatnosť ich zostávajúcich častí a ustanovení; v prípade, že sa ktorékoľvek ustanovenie ukáže ako neplatné, neúčinné alebo nevymáhateľné, nebude to mať vplyv na platnosť, účinnosť alebo vymáhateľnosť ostatných ustanovení; takéto neplatné, neúčinné alebo nevymáhateľné ustanovenie sa automaticky nahradí takým ustanovením právneho poriadku, ktoré z ekonomického hľadiska najbližšie vystihuje podstatu neplatného, neúčinného alebo nevymáhateľného ustanovenia tak, aby bol dosiahnutý účel a cieľ dojednaný v týchto VOP, resp. Kúpnej zmluve.
7.16. Tieto VOP a jednotlivé Kúpne zmluvy ako aj vzťahy a nároky z nich vyplývajúce a v nich neupravené sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky a to najmä Obchodným zákonníkom, pričom príslušnými na riešenie sporov a iných nárokov z nich vyplývajúcich sú príslušne prejednávať všeobecné súdy Slovenskej republiky. Uvedené platí aj pokiaľ je Kupujúci zahraničným subjektom, pričom sa pre taký prípad dojednáva voľba právneho poriadku SR ako práva rozhodného a príslušnosť súdov SR. Uplatňovanie Dohovoru OSN o zmluvách o medzinárodnom predaji tovaru je výslovne vylúčené.
7.17. Uzatvorené Kúpne zmluvy Predávajúci archivuje v elektronickej podobe počas 5 rokov od ich uzatvorenia a sú verejne prístupné.
7.18. Predávajúci je oprávnený tieto VOP kedykoľvek jednostranne zmeniť. Nová verzia VOP sa však nebude vzťahovať na Objednávky, ktoré boli odoslané ešte počas účinnosti predchádzajúcej (staršej) verzie VOP. Tieto Objednávky sa riadia VOP účinnými v čase ich odoslania. Reklamácia sa riadi VOP účinnými ku dňu uplatnenia Reklamácie.
7.19. Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť 18.4.2022.

POZOR! Používate zastaranú verziu prehliadača v ktorej nemusia e-shop správne fungovať. Prejdite prosím na aktuálne verzie prehliadačov:
Microsoft Edge, Google Chrome, Mozila Firefox, Opera, ...
V prípade potreby sa môžete obrátiť na podporu eshop@gienger.sk.